Добредојдовте во Екоцентар97


Екоцентар 97 е компанија/фирма која се занимава со откуп, собирање и примарна преработка на отпад кој содржи обоени и необоени метали. Покрај откуп и преработка на самите метали, нашата компанија се занимава со отпад од електрична и електронска опрема, искористени возила, акумулатори, батерии и кабли. За повеќе информации погледнете во секцијата Услуги или контактирајте нè.
Мисијата на Екоцентар 97 е да ги намали штетните и опасни материјали во природата и да спречи понатамошно загадување со цел да се обезбеди поздрава и почиста животна средина.


Рециклирање на метали

Откуп и примарна преработка на необоени и обоени метали
(месинг, бакар, алуминиум, олово итн.)
 


Рециклирање на Електронски и Електричен Отпад

Предадете ја Вашата стара електрична и електронска опрема (компјутери, фрижидери, телевизори итн.)


Рециклирање на искористени автомобили

Продадете го Вашето старо и неисправно возило.
 


Откуп на акумулатори и батерии

Донесете ги вашите искористени акумулатори и батерии за да не завршат како опаен отпад во природата.


ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

  • Клиентите и корисниците на нашите услуги се во фокус на нашето работење
  • Асортиманот на нашите производи и услуги мора да ги исполни потребите на клиентите
  • Квалитетот на нашите производи и услуги да е препознатлив за клиентите
  • Идентификување и управување со процесите на можните загадувања и опасности, грижа за работната и животната средина и превземање на мерки за нејзино зачувување согласно законските прописи.
  • Безбедноста и здравјето на персоналот – императив во нашата заложба за грижа на човечките ресурси
  • Партнерски односи со клиентите и добавувачите
  • Низ континуирано подобрување на процесите да обезбедиме економска корист за сите вклучени во нашиот бизнис
Задоволството на корисниците е потврда на сегашноста и основа за иднината