Имаме ISO 9001 сертификат, како и CE ознаката за полн погон.
Тоа зборува за нашата посветеност кон системот за постапката за управување и заштита на животната средина на квалитетот на системите.


Дозвола за вршење на трговија со неопасен отпад


Дозвола за транспорт


Дозвола за вршење на дејност, складирање и третман на отпад

Certop_9001-COmac