Отпад за метали

Токсичните метали вклучувајќи ги и “тешките” метали се индивидуални состојки во металните соединенија што негативно влијаат на здравјето на луѓето. За да не дојде до негативно влијание од овој тип на метали, металниот отпад треба правилно да се селектира и потоа да биде рециклиран. Според законот секое физичко и правно лице има обврска да:

  • да го селектира отпадот
  • да ги утврдува карактеристиките на отпадот
  • да го складира отпадот на место предвидени за таа намена
  • да го преработува отпадот, а доколку неговата преработка е технички неизводлива и неисплатлива да го предаде на правното и на физичкото лице кое има дозвола за собирање и транспортирање, преработка, отсранување и/или извезување на отпадот.

 

Правните лица кои што создаваат метален или електронски отпад се законски* обврзани да го предадат отпадот на лиценцирана компанија, а воедно и да имаат договор со истата.
Екоцентар 97 е компанија која што е лиценцирана за третман и складирање на Вашиот отпад. Доколку Ви е потребна нашата помош контактирајте нè на тел. 02 2551 068 или емаил: contact@ekocentar.com

*Службен весник на Р.М. член 26 од бр. 9 – 21.01.2011