Правни лица

Законот за е-отпад подразбира информирање на граѓаните и компаниите како да се справат со отпадот, воспоставување на подобри стандарди за заштита на животната средина и рециклирање, забрана за токсични супстанци и соодветно справување со нив, и правилно означување на опремата за да може да се сортира одделено од комуналниот отпад.

Законот кој е доведен во 2013 година, а на сила стапува 1ви Јануари 2015 година наложува сите правни лица кои саккат да се ослободат од е/е отпадот , тоа да го направат во соработка со отпад кој има дозвола за справување и рециклирање со е/е отпад.

Закон за управување со електрична и електронска опрема
Дозволи и сертификати

Екоцентар97 врши БЕСПЛАТНО превземање на целосниот е/е отпад на сите видови на правни субјекти.

За сите дополнителни информации ве молиме контактирајте не на 070 366 852 или contact@ekocentar97.mk