Телефонски Број: +389 2255 1068

Отпадни кабли

Отпадните кабли се значаен ресурс за идно производство на нови материјали од иста или слична употреба. Составот на каблите е во главно од бакар или алуминиум кои што имаат економска вредност и значајно е соодветно да се третираат со цел да се вратат во процесот на производство.

Но, отпадните кабли исто така содржат гума или пластика кои што претставуваат опасност за животната средината доколку се горат или несоодветно се третираат. Поради тоа каблите треба да се предадат на фирма која што е овластена за рециклирање на метали.

во Екоцентар 97 се користат посебни методи и соодветен опрема за делење на металот од изолацијата (гума или пластика) со што металите и изолацијата може да се процесираат во понатамошни фази на рециклирање.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev