Телефонски Број: +389 2255 1068

Акумулатори

Од самото основање, компанијата Екоцентар 97 се занимава со откуп на стари и истрошени акумулатори.
Акумулаторите иако однадвор изгледаат безопасно, содржат тешки метали како олово, кадмиум, кислина и жива кои што се опасни по човековото здравје и животната средина. Поради тоа, не е безбедно акумулаторите да се чуваат во Вашиот дом или Вашата компанија.

Од друга страна, дури 98% од акумулаторот може да се рециклира поради што истите треба да се предадат на овластена рециклатор.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev