Телефонски Број: +389 2255 1068

Анализа со XRF спектрометар

Компанијата поседува атестиран XRF Спектрометар уред за анализа на хемискиот состав на сите видови на легури. Освен за сопствени потреби, Екоцентар 97 го користи XRF спектрометарот за изготвување на анализи за потребите на своите коминтенти и соработници.

 

Цената на оваа услуга се формира врз основа на бројот на изготвени анализи, а компанијата издава потврда за изготвената анализа.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev