Телефонски Број: +389 2255 1068

Управител со отпад

Управител со отпад е лице одговорно за управување и/или постапување со отпад кај правно или физичкото лице кое создава, поседува или постапува со отпад. Екоцентар 97 ДООЕЛ Скопје поседува лиценца за управител со отпад и согласно ваквата лиценца веќе со години успешно го менаџира секторот за отпад и рециклирање во многу компании.

Цената за овој вид на услуга се формира врз основа на видот и количината кој се генерира на годишно ниво.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev