АКУМУЛАТОРИ

Од самото основање, компанијата Екоцентар 97 се занимава со откуп на стари и истрошени акумулатори.
Акумулаторите иако однадвор изгледаат безопасно, содржат тешки метали како олово, кадмиум, кислина и жива кои што се опасни по човековото здравје и животната средина. Поради тоа, не е безбедно акумулаторите да се чуваат во Вашиот дом или Вашата компанија.

Од друга страна, дури 98% од акумулаторот може да се рециклира поради што истите треба да се предадат на овластена рециклатор.

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

Ѓорѓи Колозов бр. 10, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK