ДОЗВОЛИ И СЕРТИФИКАТИ

Согласно законската регулатива, Екоцентар 97 ги поседува следните дозволи и сертификати за работа:

– Дозвола за вршење дејност складирање и третман на (опасен и неопасен) отпад Дозвола бр.Уп1-11/2-2483/2022 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РСМ на 17.03.2023 год. со важност до 16.03.2033 година

– Дозвола за вршење дејност собирање и транспорт на комунален и други видови на отпад со Бр.216 заведена под број Уп1-11/2-2225/2022 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РСМ на 17.01.2023 со важност до 16.01.2023 год

– Дозвола за вршење дејност собирање и транспорт на опасен  отпад со Бр.14 заведена под број Уп1-31-629/2020 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ на 01.07.2018  со важност до 29.06.2030 год;

– Решение за проширување  на  Дозволата за собирање и транспорт на опасен отпад број Уп1-31-629/2020 од 29.06.2020.

– Положен стручен испит за управување и/или постапување со отпад на 26.02.2014;

– Сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај валиден од Ноември 2010;

– Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај валидна до 18 јуни 2024;

–  Одобрение за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај со  број 00295/1 издадена од Министерство за транспорт и врски на Република С. Македонија на 02.03.2022 со важност до 02.03.2027 год.

– ADR сертификат за обука на возачи за стручна способност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи.

– ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

Ѓорѓи Колозов бр. 10, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK