ДОЗВОЛИ И СЕРТИФИКАТИ

Согласно законската регулатива, Екоцентар 97 ги поседува следните дозволи и сертификати за работа:

– Дозвола за вршење дејност складирање и третман на (опасен и неопасен) отпад Дозвола бр.Уп1-11/2-37/2018 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ на 16.03.2018 год. со важност до 15.03.2023 година;

– Решение за проширување  на  Дозволата за вршење дејност складирање и третман  на (опасен и неопасен) отпад бр.Уп1-31-1095/2020 од 30.09.2020;

– Дозвола за вршење дејност собирање и транспорт на комунален и други видови на отпад со Бр.04 заведена под број Уп1-23-1576/2017 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ на 20.02.2018 со важност до 26.01.2023 год;

– Дозвола за вршење дејност собирање и транспорт на опасен  отпад со Бр.14 заведена под број Уп1-31-629/2020 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ на 01.07.2018  со важност до 29.06.2030 год;

– Решение за проширување  на  Дозволата за собирање и транспорт на опасен  отпад број Уп1-31-629/2020 од 29.06.2020.

– Положен стручен испит за управување и/или постапување со отпад на 26.02.2014;

– Сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај валиден од Ноември 2010;

– Лиценца за вршење на јавен превоз во внатрешниот патен сообраќај валидна до 18 јуни 2024;

– Одобрение за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај издадена од Министерство за транспорт и врски на Република С. Македонија валидно до март 2022;

– ADR сертификат за обука на возачи за стручна способност на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи.

– ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007 и ISO 50001:2011

 

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

1632 бр.10/2, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK