ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

За поефикасно и поефективно извршување на работните обврски, компанијата располага со сопствена логистичка мрежа за транспорт на секаков вид на материјали која се состои од товарни камиони, комбиња и пикап возила.

Освен за себе, компанијата има доволен капацитет ваквиот вид на услуга да го понуди и на другите компании кои немаат сопствен возен парк. Со цел да се запазат сите законски регулативи, компанијата поседува соодветни лиценци и дозволи како “Дозвола за вршење на јавен превоз” и “Дозвола за вршење дејност собирање и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад”.

Цената за овој вид на услуга се формира врз основа на извозен километар, а како главен фактор се зема движењето на цената на горивото на домашниот пазар.