МЕРЕЊЕ

Екоцентар 97 ДООЕЛ Скопје располага со сопствена атесирана вага за товарни возила која секојдневно ја користи за своите потреби, но истата е на располагање и може да ја користат и други правни или физички лица.