УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
Според Законот за Управување со Отпад, управител со отпад е лице одговорно за управување и/или постапување со отпад кај правно или физичко лице кое создава, поседува или постапува со отпад.
Управителот со отпад ги врши следниве активности:
 • се грижи за реализација и ја спроведува годишната програма на правните и на физичките лица,
 • ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот,
 • да презема активности и мерки за намалување и отстранување на создадениот отпад,
 • се грижи за спроведување и примена на постапките за постапување со отпад согласно со овој закон или друг пропис,
 • води евиденција и изготвува извештаи и ги спроведува обврските согласно со членот 39 на овој закон и прописите за управување со отпад,
 • изготвува извештаи за поголеми незгоди или хаварии кои можат да настанат при постапувањето со отпадот,
 • ги информира раководните органи на правното и физичкото лице за можното загрозувања на животната средина
 • животот и здравјето на луѓето што е резултат на производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и предлага конкретни решенија,
 • одговорен е за правилното постапување со отпад,
 • ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, преработува и се отстранува и
 • ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот.
Правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност во текот на една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да реализираат Програма за Управување со Отпад.  Екоцентар 97 ДООЕЛ Скопје има стручно оспособено лице кое што поседува лиценца за управител со отпад и согласно ваквата лиценца веќе со години успешно го менаџира секторот за отпад и рециклирање во многу компании. Оваа услуга е достапна само доколку Екоцентар 97 го презема целиот отпад кој што го создава правното лице. Цената за овој вид на услуга се формира врз основа на видот и количината на отпад кој се генерира на годишно ниво.