МЕТАЛИ

Примарна дејност на Екоцентар 97 ДООЕЛ Скопје е откуп, селекција, преработка, рециклирање и транспорт на отпадни секундарни суровини, необоени и обоени метали.

Во групата на отпадни необоени метали спаѓа железото со сите свои легури, и тоа: сурово железо, челик и феролегурите. Во оваа група се класифицира и нерѓосувачкиот челик (инокс) кој што за разлика од останатите необоени метали нема магнетно својство.

Од друга страна, отпадните обоени метали немаат магнетно својство, а во оваа група на метали спаѓаат бакар, алуминиум, месинг, цинк и други.
Со цел прецизно да се одреди видот и квалитетот на металите најдобро е да се направи анализа на хемиските и физичките својства. Во Екоцентар 97 тоа се спроведува со помош на уредот XRF Спектрометар кој дава детална анализа на составот и видот на металите.

Цените за откуп на отпадните обоени и необоени метали Екоцентар 97 ги формира врз база на секојдневното следење на движењата на светските берзи за тргување со метали, како и моменталната понуда и побарувачка на пазарот.

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

Ѓорѓи Колозов бр. 10, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK