ОТПАДНИ КАБЛИ

Отпадните кабли се значаен ресурс за идно производство на нови материјали од иста или слична употреба. Составот на каблите е во главно од бакар или алуминиум кои што имаат економска вредност и значајно е соодветно да се третираат со цел да се вратат во процесот на производство.

Но, отпадните кабли исто така содржат гума или пластика кои што претставуваат опасност за животната средината доколку се горат или несоодветно се третираат. Поради тоа каблите треба да се предадат на фирма која што е овластена за рециклирање на метали.

во Екоцентар 97 се користат посебни методи и соодветен опрема за делење на металот од изолацијата (гума или пластика) со што металите и изолацијата може да се процесираат во понатамошни фази на рециклирање.

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

Ѓорѓи Колозов бр. 10, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK