Шифри на отпад за третман, складирање и транспорт на отпад
Шифра на отпад Категорија на отпад Третман и складирање Транспорт и собирање
1 ОТПАД ШТО СЕ СОЗДАВААТ ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕ, ИСКОПУВАЊЕ И ФИЗИЧКА И ХЕМИСКА ОБРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

01 01 Отпад од ископување на минерали

01 01 01 отпад од ископување на минерални суровини од црна металургија X ü
01 01 02 отпад од ископување на минерални суровини на обоени метали X ü
01 03 Отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини за црна металургија

01 03 04* јаловина од преработка на сулфидни руди што создава кисел отпад ü ü
01 03 05* друга јаловина што содржи опасни супстанци ü ü
01 03 06 јаловина неспомната во 01 03 04 и 01 03 05 X ü
01 03 07* друг отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини за
црна металургија што содржи опасни супстанци
ü ü
01 03 08 отпадна прашина поинаква од 01 03 07 X ü
01 03 09 црвена тиња од производство на глиница, поинаква од онаа во 01 03 07 X ü
01 03 99 друг отпад X ü
01 04 отпад од физичка и хемиска преработка на суровини и обоени метали

01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка на минерални суровини на обоени метали што содржат опасни супстанци ü ü
01 04 08 отпаден чакал и издробени карпи што не е опфатен со 01 04 07 X ü
01 04 09 отпаден песок и глини X ü
01 04 10 отпадна прашина поинаква од онаа во 01 04 07 X ü
01 04 11 отпад од сода поташа(калиум карбонат) и преработка на камена сол
(натриум хлорид) поинаков од оној во 01 04 07
X ü
01 04 12 јаловина и друг отпад од миење и чистење на минерални суровини
поинаков од оној во 01 04 07 и 01 04 11
X ü
01 04 13 отпад од кршење и сечење на камен поинаков од оној во 01 04 07 X ü
01 04 99 друг отпад X ü
01 05 тиња и друг отпад од дупчење

01 05 04 тиња и друг отпад од дупчење со свежа вода X ü
01 05 07 тиња и друг отпад од дупчење што содржи барит, поинакви од оние
набројани во 01 05 05 и 01 05 06
X ü
01 05 08 тиња и друг отпад од дупчење што содржи хлорид, поинакви од оние
набројани во 01 05 05 и 01 05 06
X ü
01 05 99 друг отпад X ü
2 Отпад од земјоделство, хортикултура, аква култура, шумарство, лов и риболов, подготовка и преработка на храна

02 01 отпад од земјоделство, хортикултура, аквакултура, шумарство, лов и риболов

02 01 01 мил од миење и чистење X ü
02 01 02 отпад од животинско ткиво X ü
02 01 03 отпад од растително ткиво X ü
02 01 04 отпад од пластика (освен пакување) X ü
02 01 06 животински измет, урина и ѓубриво(гној) измешано со слама) отпадни води, посебно собрани и третирани вон местото на создавање X ü
02 01 07 отпад од експлоатација на шумите X ü
02 01 08* агрохемиски отпад што содржи опасни супстанци X X
02 01 09 агрохемиски отпад наспоменат во 02 01 08* X ü
02 01 10 метален отпад X ü
02 01 99 друг отпад X ü
02 02 отпад од подготовкаи преработка на месо, риба и друга храна од животинско потекло

02 02 01 мил од миење и чистење X ü
02 02 02 отпад од животинско ткиво X ü
02 02 03 материјали, несоодветни за консумирање или преработка X ü
02 02 04 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 02 99 друг отпад X ü
02 03 отпад од подготовкаи преработка на овошје, зеленчук, житни култури, масла за јадење, какао, кафе, чај и тутун; производство на конзерви;производство на квасец и екстракт од квасец, подготовка и ферментација на меласа

02 03 01 мил од миење, чистење, лупење, центрифугирање и сепарирање X ü
02 03 02 отпад од средства за консумирање или преработка X ü
02 03 03 отпад од екстракција со растворувачи X ü
02 03 04 материјали, несоодветни за консумирање или преработка X ü
02 03 05 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 03 99 друг отпад X ü
02 04 отпад од преработка на шеќер

02 04 01 земја од чистење и миење на репки X ü
02 04 02 калциум карбонат кој не ја задоволува спецификацијата за квалитет X ü
02 04 03 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 04 99 друг отпад X ü
02 05 отпад од индустрија за млечни производи

02 05 01 материјали, несоодветни за консумирање или преработка X ü
02 05 02 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 05 99 друг отпад X ü
02 06 отпад од индустрија на пецива

02 06 01 материјали, несоодветни за консумирање или преработка X ü
02 06 02 отпад од средства за конзервирање X ü
02 06 03 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 06 99 друг отпад X ü
02 07 отпад од производство на алкохолни и без алкохолни пијалаци (освен кафе, чај и какао)

02 07 01 отпад од миење, чистење и механичка редукција на суровини X ü
02 07 02 отпад од дестилација на алкохол X ü
02 07 03 отпад од хемиски третман X ü
02 07 04 материјали, несоодветни за консумирање или преработка X ü
02 07 05 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат X ü
02 07 99 друг отпад X ü
3 Отпад од преработка на дрво и производство на панели и мебел, пулпа, хартија и картон

03 01 отпад од преработка на дрво и производство на панели и мебел

03 01 01 отпадна корпа и плута X ü
03 01 05 стружинки, сеченки, деланки, дрво, делови од адски и фурнир
неспомнати во 03 01 04*
X ü
03 01 99 друг отпад X ü
03 02 отпад од заштита на дрво

03 02 99 други средства за заштита на дрво X ü
03 03 отпад од производство и преработена на пулпа, хартија и картон

03 03 01 отпадна кора од дрво и дрво X ü
03 03 02 зелена мил (од преработка на течност и извривање) X ü
03 03 05 мил од обезбојување при рециклирање на хартија X ü
03 03 07 механички сепарирани остатоци од приготвување на пулпа од отпадна хартија и картон X ü
03 03 08 отпад од сортирање на хартија и картон наменети за рециклирање X ü
03 03 09 отпадна варна тиња X ü
03 03 10 остатоци од влакна, мил од влакна, полнила и превлеки од
механичка сепарација
X ü
03 03 11 мил од третирање на отпадни води на местото каде што се создаваат поинаков од оној во 03 03 10 X ü
03 03 99 друг отпад X ü
4 Отпад од кожарска, крзнарска и текстилна
индустрија


04 01 отпад од кожарска и крзнарска индустрија

04 01 01 отпад од остатоци на месо и лужење со вар X ü
04 01 02 отпад од третирање со вар X ü
04 01 04 течности за штавење што содржи хром X ü
04 01 05 течности за штавење што не содржи хром X ü
04 01 06 мил од сопствена прочистителна станица за вода што содржи хром X ü
04 01 07 мил од сопствена прочистителна станица за вода што не содржи хром X ü
04 01 08 отпадни штавени кожи (сини пластови, од стругање, отсечоци, право од мека кожа) што содржат хлор X ü
04 01 09 отпад од обработка (апретирање) и финализирање X ü
04 01 99 друг отпад X ü
04 02 отпад од текстилна индустрија

04 02 09 отпад од композитни материјали (импрегниран текстил, еластомер,
пластомер
X ü
04 02 10 органски материи од природни производи (лој, восок) X ü
04 02 15 отпад од доработка поинаков од 04 02 14* X ü
04 02 17 средства за боење прегментирање поинакви од 04 02 16* X ü
04 02 20 мил од сопствена прочистителна станица поинаков од 04 02 19* X ü
04 02 21 отпад од непреработени текстилни влакна X ü
04 02 22 отпад од преработени текстилни влакна X ü
04 02 99 друг отпад X ü
5 Отпад од рафинирање на нафта, пречистување природен гас и
пиролиза од јаглен


05 01 отпад од рафинирање на нафта

05 01 02* мил од одсолување ü ü
05 01 03* мил од дното на цистерните ü ü
05 01 04* кисел алкален мил ü ü
05 01 05* истурено масло ü ü
05 01 06* замастен мил од одржување на постројките и опремата ü ü
05 01 07* кисели катраник ü ü
05 01 08* други катраник ü ü
05 01 09* мил од сопствен третман и загадувачи што содржат опасни супстанци ü ü
05 01 10 мил од сопствен третман и загадувачи поинаков од оној во 05 01 09* ü ü
05 01 11* отпад од чистење на горива со бази ü ü
05 01 12* киселини што содржат масла ü ü
05 01 13 мил од водата за снабдување на котлите ü ü
05 01 14 отпад од колоните за ладење X ü
05 01 15* искористена глина за филтрирање ü ü
05 01 16 отпад што содржи сулфур од десулфуризација на нафта X ü
05 01 17 битумен X ü
05 01 99 друг отпад X ü
05 06 отпад од пиролиза на јаглен

05 06 01* киселини и катраник ü ü
05 06 03* други катраник ü X
05 06 04 отпад од колони за ладење X ü
05 06 99 друг отпад X ü
05 07 отпад од прочистување на природни гасови

05 07 01* отпад што содржи жива ü ü
05 07 02 отпад што содржи сулфур X ü
05 07 99 друг отпад X ü
6 Отпад од неоргански процеси

06 01 отпад од производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба (ПФПТУ) на киселини

06 01 01* сулфурна киселина и сулфеста киселина ü ü
06 01 02* хлороводороден киселина ü ü
06 01 03* флуороводоран киселина ü ü
06 01 04* фосфорна и фосфореста киселина ü ü
06 01 05* азотна киселина и азотеста киселина ü ü
06 01 06* други киселини ü ü
06 01 99 друг отпад ü ü
06 02 отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање употреба) на бази

06 02 01* калциум хидроксид ü ü
06 02 03* амониум хидроксид ü ü
06 02 04* натриум хидроксид и калиум хидроксид ü ü
06 02 05* други бази ü ü
06 02 99 друг отпад ü ü
06 03 Отпад од ПФПТУ(производство, формулирање пакување и транспортирање и употреба) на база

06 03 11* соли (во цврста состојба или во раствори) што содржат цијаниди ü ü
06 03 13* соли (во цврста состојба или во раствори) што содржат тешки метали ü ü
06 03 14* соли (во во цврста состојба или во раствори) поинакви од оние во 06 03 11 и 06 03 13 ü ü
06 03 15* метални оксиди што содржат тешки метали ü ü
06 03 16 метални оксиди поинакви од оние 06 03 15* ü ü
06 03 99 друг отпад ü ü
06 04 отпад што содржи метали поинаков од оној 06 03

06 04 03* отпад што содржи арсен ü ü
06 04 04* отпад што содржи жива ü ü
06 04 05* отпад што содржи тешки метали ü ü
06 04 99 друг отпад ü ü
06 05 мил од третирање на отпадните води во самиот погон

06 05 02* мил од третирање на отпадните води во самиот погон што содржи
опасни супстанци
ü ü
06 05 03 мил од третирање на отпадните води во самиот погон поинаков од оној во 06 05 02 ü ü
06 06 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање употреба ) на хемикалии со сулфур, како и од хемиските процеси со употреба на сулфур (производство и трансформација) процеси на десулфуризација

06 06 02* отпад што содржи опасни супстаници ü ü
06 06 03 отпад што содржи сулфиди не споменат во 06 06 02 X ü
06 06 99 друг отпад X ü
06 07 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање употреба ) на халогени како и од хемиски процеси со употреба на халогени

06 07 01* отпад од електролиза што содржи азбест ü ü
06 07 02* активен јаглен од производство на хлор ü ü
06 07 03* мил од бариум сулфат што содржи жива ü ü
06 07 04* раствори и кислени на пример сулфурна киселина(од контактен процес) ü ü
06 07 99 друг отпад ü ü
06 08 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање употреба )на силициум и неговите соединенија

06 08 02* отпад што содржи силикони ü ü
06 08 99 друг отпад X ü
06 09 отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување,транспортирање и употреба) на силициумот и неговите соединенија

06 09 02 фосфорна згура ü ü
06 09 03* отпад од реакции на база на калциум што содржи или онечистен со опасни супстанци ü ü
06 09 04 отпад од реакции на база на калциум поинаков од оној во 06 09 03* ü ü
06 09 99 друг отпад ü ü
06 10 отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување,транспортирање и употреба) на хемикалии на азотот, како и од хемиски процеси со употребана азотот и производство на ѓубрива

06 10 02* отпад што содржи опасни супстаници ü ü
06 10 99 друг отпад X ü
06 11 отпад од производство на неоргански пигменти и средства за матирање

06 11 01 отпад на база на калциум од реакции на производство на титан диоксид ü ü
06 11 99 друг отпад X ü
06 13 отпад од неоргански хемиски процеси кој не е поинаку специфициран

06 13 01* неоргански средства за заштита на растенија, средства за заштита на дрво и други биоциди ü ü
06 13 02* искористен активен јаглен (освен 06 07 02) ü ü
06 13 03 јагленово црно (carbon black) ü ü
06 13 04* отпад од преработка на азбест ü ü
06 13 05* саѓи ü ü
06 13 99 друг отпад ü ü
7 ОТПАД ОД ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ

07 01 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на базни органски хемикалии

07 01 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 01 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 01 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 01 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од реакции ü ü
07 01 08* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од реакции ü ü
07 01 09* халогенирани погачи од филтри и искористени апсорбенси ü ü
07 01 10* други погачи од филтри и искористени апсорбенси ü ü
07 01 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 01 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 01 11 ü ü
07 01 99 друг отпад ü ü
07 02 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на пластика, синтетска гума и хемиски влакна

07 02 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 02 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 02 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 02 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од реакции ü ü
07 02 08* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од реакции ü ü
07 02 09* халогенирани погачи од филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 02 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 02 11* мил од сопствено третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 02 12 мил од сопствено третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 02 11* ü ü
07 02 13 отпадна пластика ü ü
07 02 14* отпад од адитиви што содржи опасни супстанци ü ü
07 02 15 отпад од адитиви поинаков од оној 07 02 14 ü ü
07 02 16* отпад што содржи опасни силикони ü ü
07 02 17 отпад што содржи силикони поинаков од оној во 07 02 16* ü ü
07 02 99 друг отпад ü ü
07 03 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на органски бои и пигменти освен 06 11

07 03 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 03 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 03 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 03 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 03 08* други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 03 09* халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенси ü ü
07 03 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 03 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 03 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 03 11* ü ü
07 03 99 друг отпад ü ü
07 04 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на органски средства за заштита на растенијата (освен 02 01 08 и 02 01 99), средства за заштита на дрво (освен 03 02) и други биоциди

07 04 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 04 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 04 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 04 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 04 08* други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 04 09* халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенси ü ü
07 04 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 04 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 04 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 04 11 ü ü
07 04 13* отпад од цврста состојба што содржи опасни супстанци ü ü
07 04 99 друг отпад ü ü
07 05 Отпад од фармацевтски средства

07 05 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 05 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 05 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 05 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 05 08* други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 05 09* халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенси ü ü
07 05 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 05 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 05 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 05 11 ü ü
07 05 13* отпад од цврста состојба што содржи опасни супстанци ü ü
07 05 14 отпад во цврста состојба поинаков од оној во 07 04 13 ü ü
07 05 99 друг отпад ü ü
07 06 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на масти мазива, сапуни, детергенти, дезинфекција и козметички средства

07 06 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 06 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 06 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 06 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 06 08* други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 06 09* халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенси ü ü
07 06 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 06 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 06 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 06 11 ü ü
07 06 99 друг отпад ü ü
07 07 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на чисти хемикалии и на други хемиски производи

07 07 01* водени раствори за миење матични раствори ü ü
07 07 03* органски халогенирани растворачи, раствори за миење на матични раствори ü ü
07 07 04* други органски растворачи, раствори за миење и матични раствори ü ü
07 07 07* халогенирани остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 07 08* други остатоци од дестилација и остатоци од хемиски реакции ü ü
07 07 09* халогенирани филтер погачи, искористени апсорбенси ü ü
07 07 10* други филтер погачи и искористени апсорбенси ü ü
07 07 11* мил од третирање на отпадни води во самиот погон што содржи опасни супстанци ü ü
07 07 12 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 07 07 11 ü ü
07 07 99 друг отпад ü ü
8 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на превлеки (бои, лакови и стаклести емајли) лепила, заптивни маси и печатарски бои

08 01 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба) и отстранување на бои и лакови

08 01 11* отпадни бои што содржат органски растворувачи или други опасни супстанци ü ü
08 01 12 отпадни бои и лакови поинакви од оние во 08 01 11* ü ü
08 01 13* мил од бои и лакови што содржи органски растворувачи или други опасни супстанци ü ü
08 01 14 мил од бои и лакови поинаков од оние во 08 01 13* ü ü
08 01 15* воден мил од бои и лакови што содржат органски растворачи или други опасни супстанци ü ü
08 01 16 воден мил од бои и лакови кој не е спомнат во 08 01 15* ü ü
08 01 17* отпад од отстранување на бои и лакови што содржат органски растворачи и др. опасни супстанци ü ü
08 01 18 отпад од отстранување на бои и лакови поинаков од оној во 08 01 17* ü ü
08 01 19* водени суспензии од бои и лакови што содржат органски растворачи или др. опасни супстанци ü ü
08 01 20 водени суспензии од бои и лакови поинакви од 08 01 19 ü ü
08 01 21* отпаден отстранувач на бои и лакови ü ü
08 01 99 друг отпад ü ü
08 02 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба) на други превлеки (вклучувајќи и керамички материјали)

08 02 01 отпадни прашоци од превлеки X ü
08 02 02 воден мил што содржи керамички материјали X ü
08 02 03 водени суспензии што содржат керамички материјали X ü
08 02 99 друг отпад X ü
08 03 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба) на печатарски бои

08 03 07 воден мил што содржи бои X ü
08 03 08 отпадни води што содржат бои X ü
08 03 12* отпадна печатарска боја што содржи опасни супстанци ü ü
08 03 13 отпадна печатарска боја поинаква од онаа во 08 03 12* X ü
08 03 14* мил од печатарски бои што содржи опасни супстанци ü ü
08 03 15 мил од печатарски бои поинаков од оној во 08 03 14* X ü
08 03 16* отпадни раствори за нагризување ü ü
08 03 17* отпаден тонер за печатење што содржи опасни супстанци ü ü
08 03 18 отпаден тонер за печатар поинаков од оној во 08 03 017 ü ü
08 03 99 друг отпад ü ü
08 04 Отпад од ПФПТУ (производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба ) на лепила и заптивни маси (вклучувајќи водоотпорни производи)

08 04 09* отпадни лепила и заптивни маси што содржат органски растворачи и др. опасни супстанци ü ü
08 04 10 отпадни лепила и заптивни маси поинакви од оние во 08 04 09 X ü
08 04 11* мил од лепила и заптивни маси што содржат органски растворачи и др. опасни супстанци ü ü
08 04 12 мил од лепила и заптивни маси поинаков од оние во 08 04 11* X ü
08 04 13* воден мил од лепила или заптивни маси што содржат органски растворачи или др. опасни супстанци ü ü
08 04 14 воден мил од лепила или заптивни маси поинаков од оној во 08 04 13* X ü
08 04 15* отпадни води што содржат лепила и заптивни маси што содржат органски растворувачи и др.опасни супстанци ü ü
08 04 16 отпадни води што содржат лепила и заптивни маси поинакви од 08 04 15* X ü
08 04 17* колофониумско масло ü ü
08 04 99 друг отпад X ü
08 05 отпад што е неспоменат во 08

08 05 01* отпадни изоцијанати ü ü
9 Отпад од фотографска дејност

09 01 водени развивачи и активирациски раствори

09 01 01* водени развивачи и активирациски раствори ü ü
09 01 02* водени раствори на развивачи на офсет плочи ü ü
09 01 03* раствори на развивачи со неводени растворувачи ü ü
09 01 04* раствори на фиксири ü ü
09 01 05* раствори за избелување и раствори на фиксир по избелувањето ü ü
09 01 06* отпад што содржи сребро, добиен со третман на фотографски отпадна на лице место ü ü
09 01 07 фотографски филм и хартија што содржат сребро или соединенија на сребро ü ü
09 01 08 фотографски филм и хартија што не содржат сребро или соединенија на сребро ü ü
09 01 10 камери за еднократна употреба без бактерии ü ü
09 01 11* камери за еднократна употреба што содржат батерии опфатени во 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 ü ü
09 01 12 камери за еднократна употреба што содржат батерии поинакви од оние во 09 01 11* ü ü
09 01 13* отпадни води од извлекување на сребро на лице место, поинакви од оние во 09 01 06 ü ü
09 01 99 друг отпад ü ü
10 Отпад од термички процеси

10 01 Отпад од електрични централи и други постројки за соговрување (освен 19)

10 01 01 сталожена пепел, згура и прашина на котлите (поинаква од прашината од котлите опфатена во 10 01 04) X ü
10 01 02 летечка пепел од јаглен X ü
10 01 03 летечка пепел од тресет и нетретирано дрво X ü
10 01 04* летачка пепел од масла и прашина од котли ü ü
10 01 05 цврст отпад што содржи калциум , добиен со десулфуризација на излезените гасови X ü
10 01 07 отпаден мил што содржи калциум, добиен со десулфуризација на излезените гасови X ü
10 01 09* сулфурна киселина ü ü
10 01 13* летечка пепел од емулгирани јаглеводороди што се користат како гориво ü ü
10 01 14* сталожена пепел, згура и прашина на котлите за согорување што содржи опасни супстанци ü ü
10 01 15 сталожена пепел, згура и прашина на котлите за согорување (поинаква од прашината од котлите опфатена во 10 01 14) X ü
10 01 16* летачка пепел од согорување што содржи опасни супстанци ü ü
10 01 17 летачка пепел од согорување поинаква од онаа 10 01 16* X ü
10 01 18* отпад од прочистување на гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 01 19 отпад од прочистување на гасови поинаков од оној во 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18* X ü
10 01 20* мил од третирање на отпадни води во самиот погон, што содржи опасни супстанци ü ü
10 01 21 мил од третирање на отпадни води во самиот погон поинаков од оној во 10 01 20 X ü
10 01 22* мил од чистење на котли што содржат опасни супстанци ü ü
10 01 23 мил од чистење на котли поинаков од оној 10 01 22* X ü
10 01 24 песоци од флуидизирани слоеви X ü
10 01 25 отпад од складирање и подготовка на гориво за централи што користат јаглен X ü
10 01 26 обработка од вода за ладење X ü
10 01 99 друг отпад X ü
10 02 отпад од индустрија за железо и челик

10 02 01 отпад од обработка на троска X ü
10 02 02 необработена троска X ü
10 02 07* цврст отпад на гас од електрични лачни печки што содржат опасни супстанци ü ü
10 02 08 цврст отпад на гас од електрични лачни печки поинаков од оној во 10 02 07 X ü
10 02 10 валавничка коварина X ü
10 02 11* отпад од третман на разладна вода што содржи масло ü ü
10 02 12 друг отпад од третман на разладна вода поинаков од оној во 10 02 11* X ü
10 02 13* мил од филтер погачи од третирање на гасови што содржат опасни супстанци ü ü
10 02 14 мил и филтер погачи од третирање гасови кои се поинакви од оние во 10 02 13* X ü
10 02 15 друг мил и филтер погачи X ü
10 02 99 друг отпад X ü
10 03 отпад од пирометлаургија на алуминиум

10 03 02 отпад од аноди X ü
10 03 04* троска од примарно производство ü ü
10 03 05 отпадна глиница X ü
10 03 08* троска со сол од секундарно производство ü ü
10 03 09* црна шљака од секундарно производство ü ü
10 03 15* површинска пена што е запалива или при контакт со вода испушта запаливи гасови во опасни количини ü ü
10 03 16 површинска пена поинаква од онаа во 10 03 15* X ü
10 03 17* отпад од производство на аноди што содржи катран ü ü
10 03 18 отпад од производство на аноди што содржи јаглерод поинаков од оној во 10 03 17 X ü
10 03 19* прав од отпадни гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 03 20 прав од отпадни гасови поинаков од оној во 10 03 19* X ü
10 03 21* други честички во прав (вклучувајќи прав од куглички мелници) што содржат
опасни супстанци
ü ü
10 03 22 други честички во прав (вклучувајќи прав од куглички мелници) поинаков од оној во 10 03 21* X ü
10 03 23* цврст отпад од гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 03 24 цврст отпад од гасови поинаков од оној во 10 03 23 X ü
10 03 25* мил и филтер погачи од третирање гасови што содржат опасни супстанци ü ü
10 03 26 мил и филтер погачи од третирање гасови кои се поинакви од оние во 10 03 25 X ü
10 03 27* отпад од обработка на вода за ладење што содржи отпад ü ü
10 03 28 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 03 27 X ü
10 03 29* отпад од обработка на троска од сол и црни шљаки поинаков од оној во 10 03 29 ü ü
10 03 30 отпад од обработка на троска од сол и црни шљаки поинаков од оној во 10 03 29 X ü
10 03 99 друг отпад X ü
10 04 отпад од пирометлаургија на олово

10 04 01* троски од примарно и секундарно производство ü ü
10 04 02* шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство ü ü
10 04 03* калциум арсенат ü ü
10 04 04* прав од излезните гасови ü ü
10 04 05* други честици и прав ü ü
10 04 06* цврст отпад од обработка на гасови ü ü
10 04 07* мил од обработка на гасови ü ü
10 04 09* отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло ü ü
10 04 10 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 04 09 ü ü
10 04 99 друг отпад ü ü
10 05 отпад од пирометалургија на цинк

10 05 01 троски од примарно и секундарно производство ü ü
10 05 03* прав од отпадни гасови ü ü
10 05 04 други честички и прав ü ü
10 05 05* цврст отпад од обработка на гасови ü ü
10 05 06* цврст отпад од обработка на гасови ü ü
10 05 08* отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло ü ü
10 05 09 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 05 08 ü ü
10 05 10* шљака и површинска пена што се запаливи или при контакт со вода испуштаат запаливи гасови во опасни количини ü ü
10 05 11 шљака и површинска пена поинакви од оние во 10 05 10* ü ü
10 05 99 друг отпад ü ü
10 06 отпад од пирометалургија на бакар

10 06 01 троски од примарно и секундарно производство X ü
10 06 02 шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство X ü
10 06 03* прав од излезните гасови ü ü
10 06 04 други честички и прав X ü
10 06 06* цврст отпад од обработка на гасови ü ü
10 06 07* мил и филтер погачи од обработка на гасови ü ü
10 06 09* отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло ü ü
10 06 10 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 06 09* X ü
10 06 99 друг отпад X ü
10 07 отпад од пирометлаургија на сребро, злато и платина

10 07 01 троски од примарно и секундарно производство X ü
10 07 02 шљака и површинска пена од примарно и секундарно производство X ü
10 07 03 цврст отпад од обработка на гасови X ü
10 07 04 други честички во прав X ü
10 07 05 мил и филтер од погачи од обработка на гасови X ü
10 07 08 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од 10 07 07* X ü
10 07 99 друг отпад X ü
10 08 отпад од пирометалургија на други обоени метали

10 08 04 честички во прав X ü
10 08 08* троска од сол од примарно и секундарно производство ü ü
10 08 09 други троски X ü
10 08 10* шљака и површинска пена што се запаливи или при контакт со вода испуштаат запаливи гасови во опасни количини ü ü
10 08 11 шљака и површинска пена поинакви од оние во 10 08 10 X ü
10 08 12* отпад од производство на аноди што содржи катран ü ü
10 08 13 отпад од производство на аноди што содржи катран поинаков од оној во 10 08 12* X ü
10 08 14 отпад од аноди X ü
10 08 15* прав од излезни гасови што содржат опасни супстанци ü ü
10 08 16 прав од излезни гасови поинаков од оној во 10 08 15* X ü
10 08 17* мил и филтер погачи од обработка на гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 08 18 мил и филтер погачи од обработка на гасови поинаков од оној во 10 08 17* X ü
10 08 19* отпад од обработка на вода за ладење што содржи масло ü ü
10 08 20 отпад од обработка на вода за ладење поинаков од оној во 10 08 19* X ü
10 08 99 друг отпад X ü
10 09 отпад од леење на парчиња од необоени метали

10 09 03 троска од печки X ü
10 09 05* ливни јадра и калапи што содржат опасни супстанци, а не биле користени за леење ü ü
10 09 06 ливни јадра и калапи некористени поинаков од оној во 10 09 05* X ü
10 09 07* јадра и калапи за лиење искористени за леење што содржат опасни супстанци ü ü
10 09 08 јадра и калапи за лиење искористени за леење поинаков од оној во 10 09 07* X ü
10 09 09* прав од чистење гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 09 10 прав од чистење гасови поинаков од оној во 10 09 09* X ü
10 09 11* други честички што содржат опасни супстанци ü ü
10 09 12 други честички поинаков од оној во 10 09 11* X ü
10 09 13* отпадни врзивни средства што содржат опасни супстанци ü ü
10 09 14 отпадни врзивни средства поинакви од 10 09 13* X ü
10 09 15* отпадни агенси – индикатори на пукање што содржат опасни супстанци ü ü
10 09 16 отпадни агенси – индикатори на пукање поинакви од оние во 10 09 15* X ü
10 09 99 друг отпад X ü
10 10 03 троска од печки X ü
10 10 05* ливни јадра и калапи што содржат опасни супстанци, а не биле користени за леење ü ü
10 10 06 ливни јадра и калапи некористени поинаков од оној во 10 10 05* X ü
10 10 07* јадра и калапи искористени за леење што содржат опасни супстанци ü ü
10 10 08 јадра и калапи искористени за леење поинакви од оние во 10 10 07* X ü
10 10 09* прав од чистење на гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 10 10 прав од чистење на гасови поинаков од оној во 10 10 09* X ü
10 10 11* други честички што содржат опасни супстанци ü ü
10 10 12 други честички поинаков од оној во 10 10 11* X ü
10 10 13* отпадни врзивни средства што содржат опасни супстанци ü ü
10 10 14 отпадни врзивни средства поинакви од 10 10 13* X ü
10 10 15* отпадни агенси – индикатори на пукање што содржат опасни супстанци ü ü
10 10 16 отпадни агенси – индикатори на пукање поинакви од оние во 10 10 15* X ü
10 10 99 друг отпад X ü
10 11 отпад од производство на стакло и производи од стакло

10 11 03 отпад од стаклени влакнести материјали X ü
10 11 05 други честички во прав X ü
10 11 09* отпад од подготовка на смесата пред термичка преработка, што содржат опасни супстанци ü ü
10 11 10 отпад од подготовка на смесата пред термичка преработка поинаков од оној во 10 11 10 X ü
10 11 11* отпадно стакло во ситни честички и стаклен прав кои што содржат тешки метали (пр.ренгенски катодни цевки) ü ü
10 11 12 отпадно стакло поинакво од 10 11 11* X ü
10 11 13* мил од полирање и мелење на стакло што содржи тешки метали ü ü
10 11 14 мил од полирање и мелење на стакло поинаков од оној во 10 11 13* X ü
10 11 15* цврст отпад од обработка на гасови што содржи тешки ü ü
10 11 16 цврст отпад од обработка на гасови поинаков од оној во 10 11 15* X ü
10 11 17* мил и филтер од погачи од обработка на гасови што содржат опасни супстанци ü ü
10 11 18 мил и филтер од погачи од обработка на гасови поинакви од 10 11 17* X ü
10 11 19* мил од третирање на лице место отпадни води што содржат опасни супстанци ü ü
10 11 20 мил од третирање на лице место отпадни води поинаков од оној во 10 11 19* X ü
10 11 99 друг отпад X ü
10 12 отпад од производство на керамички стоки, цигли, плочки и градежни производи

10 12 01 отпад од подготовка на смесите пред термичка обработка X ü
10 12 03 други честички во прав X ü
10 12 05 мил и филтер погачи од обработка на гасови X ü
10 12 06 отфрлени калапи X ü
10 12 08 отпад од производство на керамички стоки, цигли, плочки и градежни производи (по термичкиот процес) X ü
10 12 09* цврст отпад од обработка на гасови што содржат опасни супстанци ü ü
10 12 10 отпад од глазирање поинаков од оној во 10 12 09 X ü
10 12 11* отпад од глазирање што содржи тешки метали ü ü
10 12 12 отпад од глазирање Поинаков од оној во 10 12 11* X ü
10 12 13 мил од третирање на лице место отпадни води ü ü
10 12 99 друг отпад X ü
10 13 отпад од производство на цемент, вар и гипс и предмети и производи направени од нив

10 13 01 отпад од подготовка на смесите пред термичка обработка X ü
10 13 04 отпад од печење и гасење вар X ü
10 13 06 честички во прав (освен 10 13 12 и 10 13 13) X ü
10 13 07 мил и филтер погачи од обработка на гасови X ü
10 13 09* отпад од производство на азбест-цемент кои содржат азбест ü ü
10 13 10 отпад од производство на азбест-цемент поинаков од 10 13 09* X ü
10 13 11 отпад од производство на композитни материјали врз база на цемент поинаков во
10 13 09 и 10 13 10
X ü
10 13 12* цврст отпад од преработка на гасови што содржи опасни супстанци ü ü
10 13 13 цврст отпад од преработка на гасови поинаков од оној во 10 13 12 X ü
10 13 14 отпад од бетон и мил од бетон X ü
10 13 99 друг отпад X ü
11 Отпад од хемиска обработка на површините и привлекување метали и други материјали, хидрометалургија на обоени метали

11 01 отпад од хемиска обработка на површините и превлекување метали и други материјали (на пр. галвански процеси, поцинкување, декапирање, нагризување, фосфатирање, обезмастување со алкалии, анодизирање)

11 01 05* киселини за декапирање ü ü
11 01 06* киселини неспецифицирани поинаку ü ü
11 01 07* бази за декапирање ü ü
11 01 08* мил од фосфатирање ü ü
11 01 09* мил и филтер погачи што содржат опасни супстанци ü ü
11 01 10 мил и филтер погачи поинакви од 11 01 09* X ü
11 01 11* воден отпад од плакнење што содржи опасни супстанци ü ü
11 01 12 воден отпад од плакнење поинаков од оној во 11 01 11* X ü
11 01 13* отпад од обезмастување што содржи опасни супстанци ü ü
11 01 14 отпад од обезмастување поинаков од 11 01 13* X ü
11 01 15* отпадни течности и мил од мембрански или јоноизменувачки системи што содржат опасни супстанци ü ü
11 01 16* заситени или искористени јоноизменувачки смоли ü ü
11 01 98* друг отпад што содржи опасни супстанци ü ü
11 01 99 друг отпад X ü
11 02 02* мил од хидромелургија на цинк (вклучувајќи јарозит, гетит) ü ü
11 02 03 отпад од производство на аноди за процеси на електролиза во водени раствори X ü
11 02 05* отпад од хидрометалургиски процеси на бакарот што содржи опасни супстанци ü ü
11 02 06 отпад од хидрометалургиски процеси на бакарот поинаков од 11 02 05* X ü
11 02 07* друг отпад што содржи опасни супстанци ü ü
11 02 99 друг отпад X ü
11 03 мил и тврд отпад од процеси на калење

11 03 01* отпад што содржи цијанид ü ü
11 03 02* друг отпад ü ü
11 05 отпад од процеси на поцинкување на топло

11 05 01 тврд цинк X ü
11 05 02 цинков пепел X ü
11 05 03* цврст отпад од чистење гасови ü ü
11 05 04* искористен флукс (топтел) ü ü
11 05 99 друг отпад X ü
12 Отпад од обликување и физичка и механичка обработка на површините на метали и пластики

12 01 отпад од обликување и физичка и механичка обработка на површините на метали и пластики

12 01 01 отпадоци од стругање и глодање на необоени метали ü ü
12 01 02 прав и честички од необоени метали ü ü
12 01 03 отпадоци од стругање и глодање на обоени метали ü ü
12 01 04 прав и честички од обоени метали ü ü
12 01 05 честички и отсечоци од пластика X ü
12 01 06* отпадоци од машински масла што содржат халогени (освен емулзии и раствори) ü ü
12 01 07* отпад од машински масла што не содржи халогени (освен емулзии и раствори) ü ü
12 01 08* отпад од емулзии и раствори за машинска обработка што содржи халогени ü ü
12 01 09* отпад од емулзии и раствори за машинска обработка што не содржи халогени ü ü
12 01 10* синтетски масла и машинска обработка ü ü
12 01 12* употребени восоци и масти ü ü
12 01 13 отпад од заварување X ü
12 01 14* машински мил што содржи опасни супстанци ü ü
12 01 15 машински мил поинаков од 12 01 14* X ü
12 01 16* отпад од материјали за пескарење што содржи опасни супстанци ü ü
12 01 17 отпад од материјали за пескарење поинаков од 12 01 16 X ü
12 01 18* метелен мил (струганици од брусење, глодање и виткање) што содржи масла ü ü
12 01 19* машинско масло што лесно се биоразградува ü ü
12 01 20* искористени делови и материјали за брусење што содржат опасни супстанци ü ü
12 01 21 искористени делови и материјали за брусење поинакви од 12 01 20* X ü
12 01 99 друг отпад X ü
13 Отпад од масла и течни горива (освен од масла за јадење и од оние во групите 05, 12 и19)

13 01 oтпадни хидраулични масла

13 01 01* хидраулични масла што содржат полихлорирани бифенили (ПХБ) ü X
13 01 04* хлорирани емулзии ü X
13 01 05* нехлорирани емулзии ü X
13 01 09* минерални хлорирани хидраулични масла ü ü
13 01 10* минерални нехлорирани хидраулични масла ü ü
13 01 11* синтетички хидраулични масла ü ü
13 01 12* хидраулични масла што се лесно биоразградливи ü ü
13 01 13* други хидраулични масла ü ü
13 02 отпадни моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување

13 02 04* минерални хлорирани моторни и траснсмисиони масла и масла за подмачкување ü X
13 02 05* минерални нехлорирани моторни масла, трансмисиони масла и масла за подмачкување ü ü
13 02 06* синтетски моторни и трансмисиони масла за подмачкување ü ü
13 02 07* моторни и трасмисиони масла и масла за подмачкување што се лесно биоразградливи ü ü
13 02 08* други моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување ü ü
13 03 отпадни масла за изолација и за пренос на топлина

13 03 01* масла за изолација или за пренос на топлина што содржи ПХБ ü X
13 03 06* хлорирани минерални масла за изолација и за пренос на топлина поинакви од оние во 13 03 01 ü X
13 03 07* нехлорирани минерални масла за изолација и за пренос на топлина ü ü
13 03 08* синтетски масла за изолација и за пренос на топлина ü ü
13 03 09* масла за изолација и за пренос на топлина што се лесно биоразградливи ü ü
13 03 10* други масла за изолација и за пренос на топлина ü ü
13 05 отпад од одвојувачи масло/вода

13 05 03* мил од заштитни таложници ü ü
13 05 06* масло од одвојувачи на масло /вода ü ü
13 05 07* замастена вода од одвојувчи масло/вода ü ü
13 07 01* мазут и дизел гориво ü X
13 07 02* бензин ü X
13 07 03* други горива (вклучувајќи смеси) ü X
14 Отпадни органски растворачи, разладни средства и реактивни горива (освен 07 и 08)

14 06 отпадни органски растворачи, разладни средства и реактивни горива во форма на пени/аеросоли

14 06 01* хлорофлуројаглероди, HCFC, HFC ü ü
14 06 02* други халогенирани растворувачи и смеси на растворувачи ü ü
14 06 03* други растворувачи и смеси на растворувачи ü ü
14 06 04* Мил од цврст отпад што содржат халогенирани растворувачи ü ü
14 06 05* Мил од цврст отпад што содржат други растворувачи ü ü
15 Отпад од пакување, апсорбенси, крпи за бришење, материјали од филтри и заштитна облека што не е специфициран поинаку

15 01 пакување (вклучувајќи го и пакувањето издвоено од комуналниот отпад)

15 01 01 пакување од хартија и картон ü ü
15 01 02 пакување од пластика ü ü
15 01 03 пакување од дрво ü ü
15 01 04 пакување од метал ü ü
15 01 05 пакување од композитни материјали ü ü
15 01 06 мешано пакување ü ü
15 01 07 пакување од стакло ü ü
15 01 09 пакување од текстил ü ü
15 01 10* пакување што содржи остатоци или е загадено со опасни супстанци ü ü
15 01 11* метално пакување што содржи опасни цврсти порозни матрици (на.пр. Азбест) вклучувајќи празни садови под притисок ü ü
15 02 апсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење и заштитна облека

15 02 02* апсорбенси, филтерски материјали,(вклучувајќи филтри за масла неспецифицирани поинаку) платна за бришење и заштитна облека загадени со опасни супстанци ü ü
15 02 03 апсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење и заштитна облека поинакви од оние во 15 02 02* X ü
16 Отпад што не е поинаку специфициран

16 01 искористени возила од различни видови транспорт (вклучувајќи и подвижна механизација) отпад од разглобување искористени возила и од одржување на возила (освен 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03 искористен гуми од возила ü ü
16 01 04* искористени возила ü X
16 01 06 искористени возила што не содржат течни ниту др. опасни компоненти ü ü
16 01 07* филтри за масло ü X
16 01 08* компоненти што содржат жива ü X
16 01 09* компоненти што содржат ПХБ ü X
16 01 10* експлозивни компоненти (пр. заштитни воздушни кеси) ü X
16 01 11* облоги од кочници што содржат азбест ü X
16 01 12 облоги од кочници поинакви од 16 01 11* ü ü
16 01 13* флуиди за системи за кочење ü X
16 01 14* антифриз што содржи опасни супстанци ü X
16 01 15 антифриз поинаков од 16 01 014* ü ü
16 01 16 резервоари за втечнет гас ü ü
16 01 17 необоени метали ü ü
16 01 18 обоени метали ü ü
16 01 19 пластика ü ü
16 01 20 стакло ü ü
16 01 21* опасни компоненти поинакви од оние во 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 ü X
16 01 22 компоненти неспецифицирани поинаку ü ü
16 01 99 друг отпад ü ü
16 02 отпад од електрична и електронска опрема

16 02 09* трансформатори и кондензатори што користат ПХБ ü X
16 02 10* отфрлена опрема што содржи или е загадена со ПХБ поинаква од онаа во 16 02 09* ü X
16 02 11* отфрлена опрема што содржи хлорофлуројаглероди, HCFC и HFC ü X
16 02 12* отфрлена опрема што содржи азбест ü X
16 02 13* отфрлена опрема што содржи опасни компоненти поинакви од оние во 16 02 09 и 16 02 12 ü X
16 02 14 отфрлена опрема поинаква од 16 02 09 и 16 02 13 ü ü
16 02 15* опасни компоненти поинакви од оние во 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 ü X
16 02 16 компоненти извадени од отфрлена опрема поинакви од 16 02 15* ü ü
16 03 серии производи што не ја задоволуваат спецификацијата за квалитет и неупотребувани производи

16 03 03* неоргански отпад што содржи опасни супстанци ü ü
16 03 04 неоргански отпад поинаков од 16 03 03* ü ü
16 03 05* органски отпад што содржи опасни супстанци ü ü
16 03 06 органски отпад поинаков од 16 03 05* ü ü
16 04 отпадни експлозиви

16 04 01* отпадна муниција ü ü
16 04 02* отпадни огномети предмети и производи ü ü
16 04 03* други отпадни експлозиви ü ü
16 05 гасови во садови под притисок и отфрлени хемикалии

16 05 04* гасови во садови под притисок вклучувајќи и халони што содржат опасни супстанци ü ü
16 05 05 гасови во садови под притисок поинакви од оние во 16 05 04* X ü
16 05 06* лабораториски хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се со нив загадени, вклучувајќи и смеси од лабораториски хемикалии ü ü
16 05 07* отфрлени неоргански хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се загадени со нив ü ü
16 05 08* отфрлени органски хемикалии што се состојат од опасни супстанци или се загадени со нив ü ü
16 05 09 отфрлени хемикалии поинакви од оние во 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08 X ü
16 06 батерии и акумулатори

16 06 01* оловни акумулатори ü ü
16 06 02* никел кадмиумски батерии ü ü
16 06 03* батерии што содржат жива ü ü
16 06 04 алкални батерии (освен 16 06 03) ü ü
16 06 05 други батерии и акумулатори ü ü
16 06 06* одвоено собран електролит од батерии и акумулатори ü ü
16 07 отпад од транспортни цистерни, складишни резервоар од миење на буриња (освен 05 и 13)

16 07 08* отпад што содржи масло ü ü
16 07 09* отпад што содржи други опасни супстанци ü ü
16 07 99 отпад неспецифициран на друг начин ü ü
16 08 потрошни катализатори

16 08 01 потрошни катализатори што содржат злато, сребро, рениум, родиум, паладиум, иридиум или платина (освен 16 08 07) ü ü
16 08 02* потрошени катализатори што содржат транзиционални метали или опасни соединенија на преодни метали ü X
16 08 03 потрошени катализатори што содржат транзиционални метали или соединенија на транзиционални метали неспецифицирани на друг начин ü ü
16 08 04 потрошени катализатори за пиролиза на флуиди (освен 16 08 07) ü ü
16 08 05* потрошени катализатори што содржат фосфорна киселина ü X
16 08 06* потрошени течности што се користеле како катализатори ü X
16 08 07* потрошени катализатори загадени со опасни супстанци ü X
16 09 оксидирачки супстанци

16 09 01* перманганти, на пр. калиум пермангант ü ü
16 09 02* хромати на пр. Калиум хромат, калиум или натриум бихромат ü ü
16 09 03* пероксиди на пр. водороден пероксид ü ü
16 09 04* оксидирачки супстанци неспецифицирани на др. начин ü ü
16 10 отпадни води што се обработуваат вон местото на создавање

16 10 01* отпадни води што содржат опасни супстанци ü ü
16 10 02 отпадни води неспомнати во 16 10 01* X ü
16 10 03* водени концентрати што содржат опасни супстанци ü ü
16 10 04 водени концентрати неспомнати во 16 10 03* X ü
16 11 отпадни облоги и огноотпорни материјали

16 11 01* јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси што содржат опасни супстанци ü ü
16 11 02 јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процеси неспомнати во 16 11 01* X ü
16 11 03* други јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процес што содржат опасни супстанци ü ü
16 11 04 други јаглеродни облоги и огноотпорни материјали од металургиски процес неспомнати во 16 11 03* X ü
16 11 05* отпадни облоги и огноотпорни материјали од неметалургиски процеси што содржат опасни супстанци ü ü
16 11 06 отпадни облоги и огноотпорни материјали од неметалургиски процеси неспоманти во 16 11 05 X ü
17 Шут од градење и рушење (вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја)

17 01 бетон, цигли, керамиди и керамика

17 01 01 бетон ü ü
17 01 02 цигли ü ü
17 01 03 керамиди и керамика ü ü
17 01 06* смеси или посебни фракции од бетон, цигли, керамиди и керамики што содржат опасни супстанци ü ü
17 01 07 смеси или посебни фракции од бетон, цигли, керамиди и керамики поинакви од 17 01 06 X ü
17 02 дрво, стакло и пластика

17 02 01 дрво ü ü
17 02 02 стакло ü ü
17 02 03 пластика ü ü
17 02 04* стакло, пластика и дрво што содржат или се загадени со опасни супстанци ü ü
17 03 битуминозни смеси, јагленов катран и производи со катран

17 03 01* битуминозни смеси што содржат катран ü ü
17 03 02 битуминозни смеси неспомнати во 17 03 01 X ü
17 03 03* катран и производи што содржат катран ü ü
17 04 метали (вклучувајќи ги нивните легури)

17 04 01 бакар, бронза, месинг ü ü
17 04 02 алуминиум ü ü
17 04 03 олово ü ü
17 04 04 цинк ü ü
17 04 05 железо и челик ü ü
17 04 06 калај ü ü
17 04 07 мешани метали ü ü
17 04 09* метален отпад загаден со опасни супстанци ü ü
17 04 10* кабли што содржат масла, јагленов катран и др. опасни супстанци ü ü
17 04 11 кабли неспомнати во 17 04 10* ü ü
17 05 земја (вклучувајќи и ископана земја од загадени локации), камења и ископана земја

17 05 03* земја и камења што содржат опасни супстанци ü ü
17 05 04 земја и камења поинакви од 17 05 03* X ü
17 05 05* ископана земја што содржи опасни супстанци ü ü
17 05 06 ископана земја неспомната во 17 05 05* X ü
17 05 08 ископан чакал од реки поинаков од 17 05 07* X ü
17 06 изолациони материјали и градежни материјали што содржат азбест

17 06 01* изолациони материјали што содржат азбест ü ü
17 06 03* други изолациони материјали што се состојат или содржат опасни супстанци ü ü
17 06 04 изолациони материјали неспоманти под 17 06 01 и 17 06 03 X ü
17 06 05* градежни материјали што содржат азбест ü ü
17 08 градежни материјали на база на гипс

17 08 01* градежни материјали на база на гипс загадени со опасни супстанци ü ü
17 08 02 градежни материјали на база на гипс неспоманти ви 17 08 01* X ü
17 09 друг отпад од градење и рушење (шут)

17 09 04 мешани материјали од градење и рушење неспоманти во 17 09 02* и 17 09 03* X ü
18 Отпад што се создава при заштита на здравјето на луѓето и животните и/или сродни истражувања (освен отпад од кујните и рестораните кој не произлегува од непосредна здравствена заштита)

18 01 отпад од нега на новороденчиња, дијагностицирање, лечење или спречување на болести кај луѓето

18 01 01 остри предмети освен 18 01 03 X ü
18 01 02 делови од човечко тело и органи вклучувајќи вреќички и шишиња со крв (освен 18 01 03) X ü
18 01 04 отпад од чие собирање и отстранување е предмет на специјални барања поради заштита од инфекции (на пр. Облик, завои гипс, облека за еднократна употреба, платно, пелени и т.н.) X ü
18 01 07 хемикалии неспомнати во 18 01 06* X ü
18 01 09 лекови неспомнати во 18 01 08* X ü
18 02 отпад од истражувања, дијагностицирања, лечења или спречување на болести вклучувајќи и животни

18 02 01 остри предмети освен 18 02 02 X ü
18 02 03 отпад чие собирање и отстранување не е предмет на специјални барања поради заштита од инфекции X ü
18 02 06 хемикалии неспомнати во 18 02 05* X ü
18 02 08 лекови неспомнати во 18 02 07* X ü
19